Kimya öğren

Kimya öğren

Kimya öğren! Genel kimya kavramlarını öğrenebilmeniz için kimya yardımı, öğreticiler, örnek problemler, öz testler ve kimya araçları edinin.

Kimyaya Giriş
Kimyanın ne olduğunu ve kimya biliminin nasıl çalışıldığını öğrenin.
Kimya Nedir?
Bilimsel Yöntem Nedir?

Matematik Temelleri
Matematik, kimya dahil tüm bilimlerde kullanılır. Kimyayı öğrenmek için, cebir, geometri ve bazı trigleri anlamanız, bilimsel gösterimde çalışabilmeniz ve birim dönüşümlerini gerçekleştirebilmeniz gerekir.
Doğruluk ve Hassas İnceleme
Önemli Rakamlar
Bilimsel gösterim
Fiziksel Sabitler
Metrik Baz Üniteleri
Türetilmiş Metrik Birimler Tablosu
Metrik Birim Önekleri
Birim İptali
Sıcaklık dönüşümleri
Deneysel Hata Hesaplamaları

Atomlar ve Moleküller
Atomlar, maddenin temel yapı taşlarıdır. Bileşikler ve moleküller oluşturmak üzere atomlar bir araya gelirler. Atomun bölümleri ve atomların diğer atomlarla bağları nasıl oluşturduğunu öğrenin.
Atomun Temel Modeli
Bohr Modeli
Atom Kütlesi ve Atom Kütle Numarası
Kimyasal Bağ Türleri
İyonik ve Kovalent Bağlar
Yükseltgenme Sayılarını Atama Kuralları
Lewis Yapıları ve Elektron Nokta Modelleri
Moleküler Geometriye Giriş
Bir köstebek nedir?
Moleküller ve Moller Hakkında
Çok Oranlı Kanun

stokiyometri
Stokiyometri, moleküllerdeki atomlar ile kimyasal reaksiyonlardaki tepkenler / ürünler arasındaki oranları tanımlar. Maddenin tahmin edilebilir şekillerde nasıl tepki verdiğini öğrenin, böylece kimyasal denklemleri dengeleyebilirsiniz.
Kimyasal Reaksiyon Türleri
Denklemler Nasıl Dengelenir
Redoks Reaksiyonları Nasıl Dengelenir
Köstebeke Dönüşümler
Sınırlayıcı Reaktif ve Teorik Verim
Dengeli Denklemlerde Mol İlişkileri
Denklemlerde Denklem İlişkileri

Maddenin halleri
Maddenin halleri, maddenin yapısı ile sabit bir şekli ve hacmine sahip olup olmadığı ile tanımlanır. Farklı durumlar hakkında bilgi edinin ve maddenin kendisini bir devletten diğerine nasıl dönüştürdüğünü öğrenin.
Maddenin halleri
Faz Diyagramları

Kimyasal reaksiyonlar
Atomları ve molekülleri öğrendikten sonra, ortaya çıkabilecek kimyasal reaksiyon türlerini incelemeye hazırsınız.
Sudaki Reaksiyonlar
İnorganik Kimyasal Reaksiyon Türleri

Periyodik Eğilimler
Elementlerin özellikleri, elektronlarının yapısına dayanan eğilimler gösterir. Eğilimler veya periyodiklik, elementlerin doğası hakkında öngörülerde bulunmak için kullanılabilir.
Periyodik Özellikler ve Trendler
Eleman Grupları

Çözümler
Karışımların nasıl davrandığını anlamak önemlidir.
Çözeltiler, Süspansiyonlar, Kolloidler, Dispersiyonlar
Konsantrasyon hesaplanması

Gazlar
Gazlar, sabit bir boyuta veya şekle sahip olmama temelinde özel özellikler gösterir.
İdeal Gazlara Giriş
İdeal Gaz Yasası
Boyle Kanunu
Charles Yasası
Dalton Kısmi Baskılar Kanunu

Asitler ve Bazlar
Asitler ve bazlar, hidrojen iyonlarının veya protonların sulu çözeltilerdeki hareketleriyle ilgilidir.
Asit ve Baz Tanımları
Ortak Asitler ve Bazlar
Asitlerin ve Bazların Gücü
PH hesaplanması
tamponlar
Tuz oluşumu
Henderson-Hasselbalch Denklemi
Titrasyon Temelleri
Titrasyon Eğrileri

Termokimya ve Fiziksel Kimya
Madde ve enerji arasındaki ilişkileri öğrenin.
Termokimya Kanunları
Standart devlet koşulları
Kalorimetri, Isı Akışı ve Entalpi
Tahvil Enerjisi ve Entalpi Değişimi
Endotermik ve Ekzotermik Reaksiyonlar
Mutlak Sıfır Nedir?

kinetik
Madde her zaman hareket halindedir! Atomların ve moleküllerin hareketi veya kinetiği hakkında bilgi edinin.
Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler
Katalizörler
Kimyasal Reaksiyon Emri

Atom ve Elektronik Yapı
Öğrendiğiniz kimyanın çoğu elektronik yapı ile ilişkilidir, çünkü elektronlar protonlardan veya nötronlardan çok daha kolay hareket edebilir.
Elementlerin Değerleri
Aufbau Prensibi ve Elektronik Yapısı
Elementlerin Elektron Konfigürasyonu
Aufbau Prensibi ve Elektronik Yapısı
Nernst Denklemi
Kuantum Sayıları ve Elektron Orbitalleri
Mıknatıslar Nasıl Çalışır?

Nükleer Kimya
Nükleer kimya, atom çekirdeğindeki proton ve nötronların davranışlarıyla ilgilidir.
Radyasyon ve Radyoaktivite
İzotoplar ve Nükleer Semboller
Radyoaktif Bozunma Hızı
Atom Kütlesi ve Atom Bolluğu
Karbon-14 Tanışma

Kimya Uygulama Problemleri

Çalışılan Kimya Problemleri Dizini Yazdırılabilir Kimya Çalışma Sayfaları

Kimya Testleri

TestAtom Temelleri QuizAtomik Yapısı QuizAcids ve Bazları QuizKimyasal Bonolar QuizHesarları QuizChanes QuizElement Numarası QuizElement Resim Quiz

Genel Kimya Araçları

Periyodik TabloKimya SözlüğüKimyasal Yapılar

- Moleküller, bileşikler ve fonksiyonel gruplar için yapıları bulun.